Yon Moun Nouvo

Nou bouke wè menm non yo nan biltenvòt ane aprè ane — politisyen ki nan gouvènman an depi plizyè dizèn ane epi ki pèdi kontak ak sa k ap pase nan Florid.

Nikki te kouri pou premye fwa an 2018 aprè li te fin sèvi kòm defansè piblik, chanpyon byennèt timoun, ak defansè legalizasyon marigwana. Depi li te pran biwo a, li te yon vwa tounèf nan Tallahassee, legalize hemp, defann egalite LGBTQ+, batay pou dlo pwòp, ak lòt bagay ankò.

Kounye a, li kandida pou Gouvènè pou konstwi yon Florid ki pi solid, ki pi jis.

“Mwen se yon moun ki toujou renmen woule plim.”

Pitit fi yon pwofesè, Nikki te grandi nan yon fanmi klas mwayèn nan Sid Florid. Lè li te dyagnostike ak yon diferans aprantisaj kòm yon timoun, moun te souzèstime li. Yo te fè èrè. Lè li te rive nan University of Florida ( go Gators! ) epi li te rantre nan gouvènman etidyan, li te wè yon vye rezo ti gason sèlman, menm jan ak sa ki nan Kongrè leta nou an. Li te kraze sa, epi li te vin premye fanm ki te sèvi kòm Prezidan Kolèj Etidyan ak premye fanm jwif ki te dirije Blue Key Society nan Florid. Aprè li te gradye nan lekòl dwa, Nikki te travay nan yon pratik prive nan yon kabinè avoka prestijye Holland and Knight, men li te byen vit kite pou sèvi kòm yon defansè piblik. Nan biwo Defansè Piblik nan Konte Alachua a, li te aprann an premye kòman sistèm jistis kriminèl la kite dèyè moun ki pa gen resous pou yon defans ki byen finanse. Kòm yon defansè piblik, Nikki te wè ke twòp anpil moun Florid t ap ale nan prizon pou ofans ki pa gen anpil marigwana. Li te asire yo ke yo te resevwa yon jijman san patipri epi li te fè move aktè nan lapolis responsab pou febli sistèm jistis kriminèl la. Apre li te fin sèvi kòm yon defansè piblik, Nikki te vin tounen yon defansè zafè gouvènman an pou endistri marigwana a, k ap travay pou legalize marigwana epi mete fen nan foskouch nan jistis ki te voye twòp moun nan prizon pou ofans marigwana ki ba nivo. Li te tou fonde pwòp kabinè avoka pa l pou defann lekòl piblik nou yo ak timoun adoptif yo, ede garanti dwa yon avoka ak $4 milyon dola nan finansman pou timoun nan sistèm adoptif la.

Eminenman Kalifye. Livre rezilta yo.

Antanke Komisyonè Agrikilti ak Sèvis Konsomatè, Nikki te wè pwòp fason sistèm Florid la kase pa konsepsyon. Apre plis pase yon ka syèk nan règ Repibliken nan Tallahassee, li konprann se pou rekonstwi.

Menm ak yon Gouvènè Repibliken ak yon Lejislati Repibliken kontwole, Nikki te bay gwo viktwa pou moun Florid yo. Li te nonmen premye direktè Cannabis depatman an ak premye defansè LGBTQ, legalize hemp pou kiltivatè yo, li te goumen pou dlo pwòp, epi li te ede pou retire zam nan lari nou yo ak jesyon li nan pi gwo pwogram ki pèmèt zam kache nan peyi a.

Koulye a, li pare pou fè plis. Kounye a, Florid travay byen pou kèk moun ki nan tèt nechèl ekonomik la. Men, pou tout lòt moun, sistèm nan kase. Nikki konnen ke lè nou sipòte ti biznis yo, anbrase inovasyon, epi ede nou ki pi vilnerab yo, nou ka bati yon Florid ki pi solid, ki pi jis, ak pou tout moun.

Fè yon don sou entènèt.

If your information is saved with ActBlue Express, your donation will go through immediately.

Haz una donación en línea.

Si has guardado tu información de pago con ActBlue Express, tu donación será procesada de inmediato.

Make an online donation.

If your information is saved with ActBlue Express, your donation will go through immediately.