Kóm nou konnen se sèl Demokrat ki Eli pou tout leta Florid la, Nikki Fried ap travay pou nou depi premye jou li nan biwo.

Ranfòse Agrikilti Florid

Antanke Komisyonè Agrikilti, Nikki se yon defansè serye nan agrikilti Florid. Li te mennen gwo batay pou pwoteje pwopriyetè biznis yo, defann travayè agrikòl yo pandan pandemi an, ak ankouraje inovasyon nan endistri a.

Antanke Komisyonè, Nikki…
 • Etabli Gwoup Travay Inovasyon Agrikilti a epi li te fè yon vwayaj nan peyi Izrayèl pou pwomote komès ak ankouraje inovasyon.​
 • Te mande Depatman Agrikilti Ameriken an pou l ede defann menas viral sou rekòt yo.
 • Te opoze USMCA, ansyen Prezidan Trump te mete pou ranplase NAFTA, akòz enpak negatif li sou kiltivatè Florid yo.​
 • Te travay ak gwo detayan tankou Publix ak kiltivatè ki konekte dirèkteman ak konsomatè yo pou sipòte kiltivatè yo ak ogmante lavant pandan pandemi an.​
 • Sekirize ekipman pwoteksyon pèsonèl pou travayè agrikòl yo epi aplike direktiv sekirite pou pwoteje travayè yo pandan COVID-19 lan.
Bati Pwogram Hemp Florid la

Nan ane 2018, pandan li te kandida pou premye fwa, Nikki te fè kanpay pou legalize hemp pou ede ekonomi nou an ak plis travay ki byen peye, bay kiltivatè yon lòt altènativ pou rekòlte, epi elaji aksè ak altènativ pou medikaman dròg famasi yo.

Depi li pran biwo a, Nikki te…
 • Nonmen premye Direktè Cannabis nan Florid.
 • Kreye yon Komite Konsiltatif Hemp pou bay rekòmandasyon règleman yo epi òganize plizyè atelye ak odyans pou bay transparans sou règ pwogram nan. 
 • Legalize èd epi bay plizyè milye konpayi lisans atravè yon pwosesis otorizasyon ki aksesib pou tout biznis yo.
 • Atravè pwogram Hemp la nan yon ane sèlman, yo fè yon estimasyon $370 milyon dola nan enpak ekonomik, sipòte plis pase 9,000 djòb nan Florid, epi te pwodwi plis pase $17 milyon dola nan revni nan taks federal, leta ak lokal.
Pran Aksyon sou Klima, Enèji, ak Dlo

Lè Nikki te rekonèt kriz klimatik la kòm yon means ki ekziste, li te rekonsantre Biwo Enèji nan Depatman Agrikilti ak Sèvis Konsomatè yo pou fè remake lyen ki genyen ant enèji ak kriz klimatik nou an, sa ki te ede pwopoze lejislasyon enèji ak klimatik ki pi entèresan ke Florid te genyen nan yon dizèn lane. Anba lidèchip li, Biwo Enèji te òganize premye somè leta sou chanjman klimatik depi 2008, te mande pou nouvo estanda konsèvasyon enèji ak efikasite pou Florid, epi li te pibliye premye plan enèji ak klimatik nan tout leta a nan plis ke yon dizèn lane. Nikki t ap chèche yon nouvo apwòch, li te fè presyon pou l te pwovoke yon nouvo konvèsasyon sou estanda efikasite enèjitik sèvis piblik leta a ki egziste deja, yon sistèm ki pa fonksyone depi plizyè dizèn lane.

Anplis de sa, Nikki te…
 • Distribiye plizyè milyon nan sibvansyon pou efikasite enèji bay gouvènman lokal yo nan tout Florid la.
 • Óganize yon Forum Klimatik Majistra yo nan Jounen Latè ak ofisyèl Florid yo ak Majistra L.A. Eric Garcetti 
 • Vote kont sèvis piblik yo ki t ap chèche nouvo plant elektrik gaz fosil yo
 • Opoze ak demann Devlopè yo ki te vle kouvri marekaj ak tè ki t ap andomaje restorasyon Everglades yo
 • Rele pou yon Reyinyon Kabinè Ijans pou mande responsablite pou Dezas Piney Point la  
 • Kont apwobasyon administrasyon Trump la pou aldicarb pestisid toksik epi li te refize apwobasyon pou sibstans la nan Florid.
 • Opoze ak rediksyon politik chanjman klimatik administrasyon Trump la, desizyon pou remèt marekaj yo bay gouvènman Florid la, ak pèmi pou eksplorasyon petwòl Everglades.
 • Pwopoze yon Plan Patenarya Leta-Federal ak administrasyon Biden pou konbat chanjman klimatik. 
 • Entwodwi plizyè rezolisyon pou ogmante konvèsasyon sou pwoblèm klimatik ak enèji. 
 • Rebati Biwo Agrikòl nan Depatman Agrikilti Biwo Regleman Dlo a pou konsantre sou Pi bon Pratik Jesyon pou dlo. 
 • Refere plis pase 6,000 fèm ki pat konfòme yo bay Depatman Pwoteksyon Anviwònman an.
Pote Responsablite pou Lisans Zam Kache

Nan Florid, Depatman Agrikilti ak Sèvis Konsomatè sipèvize pwogram lisans zam kache Leta a. Anba Komisyonè Agrikilti anvan an, verifikasyon background sou aplikasyon pou lisans zam kache yo te fini pandan trèz mwa epi Asosyasyon Nasyonal Rifle te gen twòp enfliyans nan Depatman an. Pandan kanpay la nan 2018, Nikki te pwomèt pou l konsantre sou echèk administrasyon anvan an, epi te sipèvize de milyon lisans pou zam kache nan Florid.

Antanke Komisyonè, Nikki te…
 • Ajoute nouvo mezi sipèvizyon ak responsablite nan pwogram lisans.
 • Redwi tan premye revizyon pou lisans zam kache pandan y ap asire tout tchèk background yo te fini, malgre yon ogmantasyon 76% nan aplikasyon yo. 
 • Pwopoze lejislasyon pou redwi peryòd renouvèlman lisans lan, kenbe anprent dwèt yo pou rezoud yon brèch kritik, epi mande plis fòmasyon sou sekirite zam afe.  
 • Ogmante konsyantizasyon sou pwoblèm vyolans ak zam atravè pwoklamasyon nan Meri yo nan tout Leta a. 
 • Antre nan yon pwosè pou ranvèse yon lwa Leta ki pini ofisyèl gouvènman lokal ki pase òdonans sekirite zam nan kominote yo.
Pwoteje Konsomatè

Nikki ogmante devwa sèvis konsomatè Depatman Agrikilti ak Sèvis Konsomatè yo — anpil moun nan Florid pa t okouran fason Depatman an te kapab ede avèk fwod, ak lòt pwoblèm konsomatè yo.

Pou pwoteje konsomatè yo, Nikki te…
 • Vwayaje nan tout Leta a pou ogmante konsyantizasyon konsomatè yo sou risk ki genyen nan ekreme ponp gaz ki ka lakòz jiska $1 milyon dola nan fwod pou chak aparèy.
 • Kreye yon nouvo pozisyon Komisyonè Adjwen Sèvis Konsomatè pou konsantre sou pwoteje konsomatè yo  
 • Lite kont ajan vwayaj magouyè yo ak telemarketing lè yo revoke lisans telemarketing apre tantativ fwod ak amann move aktè ki vyole lis apèl Florid la.
 • Enplemante operasyon pwoteksyon konsomatè solid pou kounye a, Depatman an ap jere 200,000 kesyon ak plent konsomatè yo chak ane, travay di pou pwoteje konsomatè yo ak diminye fwod.  
 • Pwoteje konsomatè yo atravè sipèvizyon sekirite manje, ki gen ladan nouvo direktiv sekirite manje pandan COVID-19 lan.
Retabli ak Preparasyon pou Siklòn

Aprè Siklòn Michael te devaste kominote Panhandle Florid yo, Nikki te yon gwo defansè pou kiltivatè rejyon an ak kiltivatè bwa yo tanpèt la te ravaje rekòt yo. Li te fè plizyè vwayaj nan zòn ki afekte yo, li te dirije vizit nan lejislatè yo atravè kominote ki afekte yo, li te fè presyon sou Kongrè a pou l adopte lejislasyon ki ta ka ede ak asistans pou katastwòf, epi li te ankouraje Lè sa a, Sekretè Perdue ki te Sekrtè US. Depatman Agrikilti pou klasifye bwa kòm yon rekòt, pou kiltivatè yo ka jwenn aksè nan asirans rekòt. Atravè angajman konsistan avèk USD a, Nikki te jwenn 380 milyon dola nan fon sibvansyon federal pou ede kiltivatè yo refè apre siklòn Michael.

 

Nikki te dirije tou repons Depatman an nan Siklòn Dorian, bay lòd ijans sou rezèv gaz ak mouvman bèt, fèmen forè ak teren kan Leta yo, deplwaye ponpye nan zòn sovaj Depatman an ak pèsonèl ki fè respekte lalwa pou ede ak operasyon repons yo, ak enspekte estasyon gaz pou ekreme ponp gaz ak lòt pwoblèm apre tanpèt la.

 

Aprè Siklòn Sally te inonde jaden kiltivatè yo nan Panhandle a, Nikki te vizite pou wè domaj yo an premye epi li te fè yon reyinyon ak gwoup kiltivatè lokal ki te afekte yo. Li te asire istwa yo, bezwen, ak enkyetid yo te pote bay Depatman Agrikilti Ameriken an,li te pouse epi jwenn apwobasyon pou prè federal pou katastwòf pou ede efò rekiperasyon kiltivatè yo.

Pouse pou Refòm Clemency ak Retabli Dwa Sivil

Antanke manm Kabinè Florid la, Nikki se manm Clemency Board Leta a, ki sipèvize restorasyon dwa sivil pou Floridyen ki te sèvi santans yo. Pandan tan li kòm Komisyonè Agrikilti, li te itilize pozisyon li pou sèvi kòm yon defansè feròs pou chanje règleman klemans Florid yo, ki te rele “kwòp restriksyon”, epi tou pou mande aplikasyon kòrèk Amannman 4 la.

 

Nikki te toujou mande pou nouvo règ klemans yo, pou retabli otomatikman dwa sivil ak dwa vòt pou moun ki te sèvi santans yo, epi pou avanse ak dosye lòt 10,000 aplikan klemans k ap tann yon chans pou tande yo. Atravè apèl dirèk ak kòlèg Clemency Board li yo ak reyinyon minisipal yo, li te kontinye pouse pou jistis nan non moun ki te sèvi santans yo epi k ap chèche rejwenn sosyalite ak vòt ak lòt dwa sivil. Dènyèman, Gouvènè DeSantis te anonse kèk chanjman nan règ klemans yo ki byen lwen rekòmandasyon Nikki te pwopoze anvan yo.

 

Nikki te dirije tou pou padone Groveland Four ki te mal akize a epi li te travay ak anpil lejislatè ki t ap chèche egzonasyon konplè yo.

Konbat grangou ak ensekirite alimantè

Ak prèske twa milyon moun nan Florid ki fè fas ak ensekirite alimantè, ki gen ladan 850,000 timoun, Nikki te fè grangou yon pi gwo priyorite. Pandan pandemi sa, ak avan, Nikki konn toujou pwan aksyon sou zafè grangou – Li konen se yon bagay k’ap pwoblematik si pagen okenn aksyon nan zafè sekirite alimantè a, epi nou dwe fè plis efò pou asire moun, sitou timoun yo, pa enkyè sou ki kote pwochen repa yo pral soti.

Pou konbat ensekirite alimantè, Nikki te…
 • Fè evènman pou ankouraje pwogram anti-grangou atravè Florid depi jou inogirasyon li.
 • Ede sèvi 74 milyon repa pandan pandemi an atravè pwogram SummerBreakSpot depatman an.
 • Toujou defann manje gratis nan lekòl inivèsèl.
 • Dirije yon patenarya ak Walmart sou yon Sibvansyon pou Manje Riral pou konbat grangou nan kominote riral yo.
 • Lanse pwogram Kanpis Lekòl San Grangou FDACS, ki ankouraje lekòl yo pou yo jwe yon wòl aktif nan diminye ensekirite alimantè sou kanpis lekòl yo ak nan kominote a.
 • Lanse Florida Breakfast Challenge, ki vize ogmante patisipasyon elèv yo nan manje maten lekòl la.
 • Chèche finansman pou pwogram sibvansyon yo pou elaji aksè a manje fre, nan desè, yon pwopozisyon pou etabli dejene ak manje midi gratis nan tout Leta Florid, epi bay kredi taks ak tout kiltivatè ki fè kado manje fre ki soti nan jaden yo.  
 • Opoze ak ansyen Prezidan Trump ki te koupe pwogram koupon pou manje yo.
Modènize Depatman an pou Amelyore Divèsite ak Enklizyon

Kòm premye fanm ki te eli kòm Komisyonè Agrikilti a, Nikki te travay pou modènize Depatman an pou reflete pi byen Florid jodi a. Youn nan premye aksyon li yo se te entèdi diskriminasyon nan espas travay sou oryantasyon seksyèl ak idantite sèks, li se premye manm kabinè Florid ki fè sa. Nikki te etabli nouvo pozisyon tou, li te nonmen premye Defansè Kliyan LGBTQ Leta a, premye Direktè Divèsite Enklizyon Depatman an, e li te nonmen yon kantite rekò fi nan pozisyon lidèchip, ki gen ladan de Komisyonè Adjwen, yon Chèf Adjwen Estaf, ak anpil lidè nan nivo Direktè.

 

Apre asasina George Floyd, Nikki te kòmanse yon nouvo gwoup travay Divèsite, Egalite, ak Enklizyon nan Depatman an, yon komite douz manm ki gen divès orijin ak pèspektiv. Gwoup la te revize règleman ki egziste deja yo epi li te devlope rekòmandasyon pou amelyore divèsite, enklizyon, ak ekite nan Depatman an. Daprè rekòmandasyon gwoup la, li chanje Règleman ak Pwosedi Administratif Depatman an pou ajoute enklizyon kòm yon valè debaz, mete ajou itilizasyon fòs, de-eskalasyon, ak entèvansyon twòp fòs biwo lapolis Depatman an itilize, refòme nan pwosedi plent diskriminasyon, epi fè lòt chanjman.

 

Nikki te defann lòt manm parèy li yo nan kabinè Florid la fè chanjman menm jan an nan politik administratif yo pou ede ogmante divèsite, ekite, ak enklizyon nan ajans leta yo sipèvize yo – paske li kwè ke gouvènman Florid ta dwe reflete pi plis nan Leta nou an.

Fè yon don sou entènèt.

If your information is saved with ActBlue Express, your donation will go through immediately.

Haz una donación en línea.

Si has guardado tu información de pago con ActBlue Express, tu donación será procesada de inmediato.

Make an online donation.

If your information is saved with ActBlue Express, your donation will go through immediately.